Ochrana osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 pro Centrum kultury města Písek, nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek, IČ 71294619 zajišťuje město Písek, Velké nám. 114/3, 397 01 Písek.

Kontaktní osobou je pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Darja Brabencová

382 330 774

darja.brabencova@mupisek.cz.

 


Správce informuje o nákladech spojených s uplatnění práv subjektem údajů:
Informace poskytované na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(dále jen "nařízení"), které se týkají především:
- Článku 13 a 14 nařízení;
- uplatňování práv subjektem údajů;
- oznamování porušení zabezpečení osobních údajů;
se zpravidla poskytují a činí bezplatně.
Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Centrum kultury města Písek buď uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, nebo může odmítnout žádosti vyhovět.


Zásady a žádosti ke stažení v pdf:

> Zásady o ochraně osobních údajů

> Zásady ochrany osobních údajů - výběrová řízení

> Zásady ochrany osobních údajů - programy pro děti.pdf

> Zásady ochrany osobních údajů - dodavatelé.pdf

> Žádost subjektu údajů - odvolání souhlasu k OÚ.pdf

> Žádost subjektu údajů - námitka proti zpracování OÚ.pdf

> Žádost subjektu údajů - omezení zpracování OÚ.pdf

> Žádost subjektu údajů - přenositelnost OÚ.pdf

> Žádost subjektu údajů - přístup k OÚ.pdf

Žádost subjektu údajů - výmaz OÚ.pdf